20 juliol, 2017

Fons de Solidaritat de l’Aigua: més ajudes per les famílies vulnerables

Conjuntament amb el Fons de Solidaritat, programa amb el qual es vol ajudar a les persones més necessitades, hi ha més beneficis i bonificacions per tal que tothom pugui tenir accés a un recurs vital: l’aigua.

Tarifa social

La tarifa social és una bonificació per a col·lectius desfavorits que es va començar a aplicar l’any 2014. Ja hi ha més de 10.000 persones que se’n beneficien i consisteix en una reducció del 25% del import del servei de l’aigua, sempre que no es superi el consum de 100 litres/persona/dia. Els beneficiaris potencials d’aquesta ajuda són els següents:

  • Unitat familiar en què tots els seus integrants estan a l’atur
  • Jubilats o vidus majors de 60 anys amb una pensió mínima
  • Incapacitats de forma permanent amb una pensió mínima
  • Altres perceptors de prestacions socials, ho pots consultar aquí

 

Cànon social

El cànon social busca garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de l’aigua i establir un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions precàries dels col·lectius més vulnerables. Aquesta ajuda ve determinada en funció del consum d’aigua, i s’apliquen a les factures d’aquells que no superin el primer tram (0,24€/m3), reduint-les en més del 50% del valor habitual. Si se supera la dotació del primer tram (18m3 bimestrals o 27m3 trimestrals) no es gaudirà d’aquest tractament. Les persones que se’n poden beneficiar són les mateixes que en el cas de la tarifa social, ho pots consultar aquí.

Les entitats del tercer sector que hi col·laboren

Cal mencionar que l’any 2010 les Nacions Unides van declarar que l’accés a l’aigua potable i al sanejament era un dret humà essencial. Per tal de reforçar aquesta declaració, i a més a més de les tarifes socials, diverses fundacions i entitats del tercer sector col·laboren amb el Fons de Solidaritat de l’Aigua:

  • Creu Roja de Catalunya
  • Càritas Diocesana
  • Fundació Hàbitat3
  • Fundació L’esperança
  • Fundació Mambré

 

Així, des que es va iniciar el programa del Fons de Solidaritat l’any 2012, el número de famílies que se’n beneficien ja supera les 16.000 gràcies a més de 92.000 ajuts, i en total són gairebé 35.000 les famílies que reben algun tipus d’ajut per poder pagar la factura. I amb una premissa clara: mai es talla l’aigua a qui no la pot pagar!

Deixa un comentari