210-060 70-347 MB2-704 2V0-621 9L0-012 9L0-012 P2080-088 500-051 642-427 640-461 1Z0-591 400-101 300-115 N10-006 70-243 9L0-422 70-486 2V0-621D 810-401 1Z0-051 70-331 1Z0-052 312-50v8 HP0-S41 350-080 70-488 070-346 EX300 70-483 352-001 200-125 640-916 210-260 200-310 OG0-093 70-414 70-417 070-462 C_TSCM52_66 1Z0-053 70-413 1Z0-804 1Z0-051 70-331 350-018 70-346 C_TFIN52_66 1Z0-803 070-461 70-462 DEV-501 70-487 640-692 1Z0-053

Nota Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Aquest lloc web pertany a Aigües de Barcelona , Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua (en endavant AIGÜES DE BARCELONA) societat de nacionalitat espanyola amb domicili al carrer General Batet 1-7, 08028 de Barcelona i amb CIF A66098435, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 43.889, Foli 142, Full núm. B441030 del llibre de Societats, titular del domini barcelonaesaigua.org i del lloc web associat a aquest.

En virtut de la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AIGÜES DE BARCELONA li informa que les dades personals que ens pugui facilitar per a la formalització dels formularis continguts en la present pàgina web, i les dades a les quals s’accedeixi a través la seva navegació, consulta, sol·licitud o operacions realitzades a través d’aquesta pàgina web seran incorporades a fitxers automatitzats, prèviament registrats a l’Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de titularitat i tractats sota la responsabilitat AIGÜES DE BARCELONA.

Les respostes a les preguntes sobre Dades Personals assenyalades per un asterisc (*) en els formularis accessibles en aquest lloc web són obligatòries i la seva falta de contestació suposarà la impossibilitat de continuar i accedir al servei ofert. La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat:

 • Donar resposta a les qüestions que ens plantegi a través de la seva comunicació, així com per informar-li sobre aquells extrems sobre els que ens manifesti el seu exprés interès

Sense perjudici de la finalitat indicada, si així ho autoritza, les dades recollides també tindran com a finalitat l’enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics, d’informació comercial i publicitària sobre esdeveniments, productes i serveis d’AIGÜES DE BARCELONA, llevat que vostè manifesti la seva voluntat en contra:

No vull rebre d’AIGÜES DE BARCELONA publicitat i informació comercial dels seus productes i serveis, per cap mitjà de comunicació, tradicional i/o electrònic.

Posem en el seu coneixement que no completar les dades personals requerides en el formulari o completar-los de manera parcial suposarà que no es pugui atendre la seva sol·licitud. Així mateix, li demanem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals a fi que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Les persones físiques titulars de les dades podran, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits a la legislació de protecció de dades, sol·licitud escrita i signada, incloent-hi nom, cognoms, i actuació que sol·licita dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic info@barcelonaesaigua.org

En tot cas, AIGÜES DE BARCELONA li informa que estan implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i que permeten raonablement assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar-ne la pèrdua, mal ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos; tot això de conformitat amb el que preveu l’ article 9 de la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Aquest lloc web pot contenir enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el nostre control i en què, per tant, no és aplicable la present política de protecció de dades. Li aconsellem llegir les indicacions que al respecte contingui cada pàgina web que visiti. Vostè passarà a ser l’únic responsable de les seves connexions amb tals pàgines.

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web pertany a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua (en endavant AIGÜES DE BARCELONA) societat de nacionalitat espanyola amb domicili al carrer General Batet 1-7, 08028 de Barcelona i amb CIF A66098435, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 43.889, Foli 142, Full núm. B441030 del llibre de Societats, titular del domini barcelonaesaigua.org i del lloc web associat a aquest.

Les condicions d’ús i avís legal que es detalla a continuació regulen l’accés, navegació i ús de la web.

Condicions Generals d’ Utilització del Lloc Web

 • Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l’accés als Continguts i tots els Serveis oferts per AIGÜES DE BARCELONA a través de www.barcelonaesaigua.org , inclosos els comentaris d’articles, blogs, xats, fòrums i qualsevol altre, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris (tindran la condició d’usuari els que accedeixin al present lloc web).

L’accés i utilització dels continguts i serveis suposa l’acceptació de les Condicions Generals vigents.

Tanmateix l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades Condicions Particulars, que, segons els casos, substitueixen i/o modificaran les presents Condicions Generals d’ús i, en cas de contradicció, prevaldran les Condicions Particulars sobre les Condicions Generals.

 • Accés

L’accés als Continguts i la utilització dels Serveis posats a disposició per www.barcelonaesaigua.org té caràcter gratuït.

 

AIGÜES DE BARCELONA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’estructura i disseny del lloc web; modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d’accés i ús del lloc web

 • Ús

L’Usuari es compromet a utilitzar els Serveis disponibles a www.barcelonaesaigua.org de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals, abstenint-se de fer ús dels Serveis amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en les Condicions Generals .

L’Usuari està d’acord i té present que als Serveis de comentaris, blogs, fòrums, enviament d’informació a través de formularis, així com qualsevol altre que impliqui la publicació d’opinions dels usuaris, que puguin estar disponibles a la web, no es permeten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no estigui relacionat amb les qüestions indicades en les serveis de què es tracti. L’Usuari es compromet a no utilitzar els Serveis per publicar Continguts o missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública o la vida privada de terceres persones o que infringeixin alguna llei, a títol enunciatiu però no limitatiu queda expressament prohibida la difusió a través dels Serveis proporcionats per www.barcelonaesaigua.org d’informacions, fotografies, arxius de so i/o imatge, dades o qualsevol altre contingut que:

 • Suposi activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
 • Atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i/o en els tractats internacionals i/o a la resta de l’ordenament jurídic;
 • Indueixi o inciti actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes;
 • Indueixi o inciti actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat;
 • Incorpori missatges delictius, violents o degradant;
 • Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’ autorització necessària per dur a terme l’ús que en realitza;
 • Violi els secrets empresarials de tercers;
 • Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • Infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

L’Usuari serà responsable del compliment de les obligacions a les que queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització dels Serveis.

AIGÜES DE BARCELONA es reserva el dret a denegar la utilització dels Serveis i a retirar les informacions, dades, arxius i altres Continguts difosos o posats a disposició de tercers a través de qualsevol d’aquests Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals. AIGÜES DE BARCELONA podrà eliminar aquells missatges que consideri inapropiats, fora de context o que no tenen continuïtat amb els debats, fòrums o temes en qüestió.

 • Drets de propietat intelectual i industrial

El present lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial així com tota la informació continguda i que configura el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, etc. ) són propietat d’AIGÜES DE BARCELONA.

AIGÜES DE BARCELONA per si mateixa o com a cessionària o llicenciatària, està autoritzada o és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, fent expressa reserva dels mateixos, ja que queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública en tot o en part dels mateixos, en cap forma ni per cap mitjà sense comptar amb l’autorització prèvia d’AIGÜES DE BARCELONA tot això de conformitat amb el que preveu l’ article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Així mateix, els drets d’explotació sobre el present lloc web i qualsevol dels seus elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública, han de pertànyer, amb caràcter exclusiu, pel màxim període de temps legalment establert i per a tothom, a AIGÜES DE BARCELONA; incloent-hi qualsevol millora, adaptació, traducció i perfeccionament de qualsevol dels seus continguts.

L’usuari no podrà utilitzar les marques registrades per AIGÜES DE BARCELONA, logotips, noms comercials, dissenys, know how, així com qualsevol altre signe distintiu d’AIGÜES DE BARCELONA sense el previ i exprés consentiment d’aquesta.

L’usuari s’abstindrà d’emprar qualsevol sistema o dispositiu capaç d’accedir o alterar la configuració del lloc web o el seu sistema de seguretat.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel lloc web o la utilització i/o contractació Serveis oferts a través del lloc web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part d’AIGÜES DE BARCELONA.

En el cas que l’Usuari difongui Continguts de qualsevol tipus a través del lloc web, l’Usuari garanteix que ostenta els drets suficients per fer-ho lliurement i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer; així mateix, garanteix que el contingut no té caràcter confidencial.

Així mateix , l’Usuari es compromet a fer-ne un ús responsable dels materials i Continguts accessibles al lloc web, garantint l’estricte compliment de la vigent legislació en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial, comprometent-se a realitzar-ne un ús legítim de tals continguts circumscrit a les finalitats docents i educatius objecte d’aquest lloc web.

En conseqüència , l’Usuari assumeix la responsabilitat i deixarà indemne a AIGÜES DE BARCELONA per qualsevol Contingut que faciliti i contravingui les garanties expressades.

 • Garanties i responsabilitat

AIGÜES DE BARCELONA no pot garantir la fiabilitat o veracitat dels continguts o de la informació que es faciliti a través del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició pels Usuaris a través del lloc web.

En conseqüència, AIGÜES DE BARCELONA no garanteix ni es fa responsable de : (i) la continuïtat dels continguts del lloc web; (Ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (Iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (Iv) la invulnerabilitat del lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que adoptades en el mateix; (V) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les present Condicions.

AIGÜES DE BARCELONA declara que adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus, tot i això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, AIGÜES DE BARCELONA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos

AIGÜES DE BARCELONA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels Serveis. AIGÜES DE BARCELONA tampoc garanteix la utilitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat.

AIGÜES DE BARCELONA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels Serveis, i de l’accés als Continguts i a les suspensions del servei i, en particular , encara que no d’una manera exclusiva , a les limitacions temporals en l’accés a les diferents pàgines web del servei de comentaris. AIGÜES DE BARCELONA podrà en qualsevol moment suspendre temporal o definitivament qualsevol Servei.

AIGÜES DE BARCELONA no assumeix cap responsabilitat pel contingut o serveis que existissin en enllaços als quals es pogués accedir des del lloc web.

L’Usuari n’és conscient i accepta voluntàriament que l’ús dels Serveis té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tenint en compte la naturalesa d’aquests Serveis, el contingut dels missatges, informacions, documents i altres materials publicats a través dels mateixos expressa únicament l’opinió del seu autor qui garanteix ostentar els drets de propietat intel·lectual i/o industrial suficients per a la difusió dels mateixos.

 • Hipervincles i llocs web enllaçats

En el cas que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, AIGÜES DE BARCELONA no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas AIGÜES DE BARCELONA assumirà responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Política de privacitat

La Política de privacitat de www.barcelonaesaigua.org queda determinada pel que estableix el document POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

Durada i modificació

AIGÜES DE BARCELONA podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

AIGÜES DE BARCELONA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

AIGÜES DE BARCELONA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació del servei del lloc Web i dels seus Serveis i Continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.